Identitet i bevegelse

Identitet er bokstavleg talt, kva som gjer oss identiske med andre. Den er viktig for å danne eit fellesskap; visst det så er religiøs, nasjonalitet, lokal, seksuell, radikal eller kunstnarisk tillhørigheit. Det som gjer identitet interessant er miksen av dei forskjellege identitetar som er unike for kvar og ein av oss, og kan liknar på ei verktøykasse. Alle leitar i si eigen, for å finne den identitet som er nyttig for ein på det gitte tidspunkt. Det tillet oss til å finne likskap med andre menneskjer og skape kontakt, ein identifisert fellesskap, sjølv om den kun er flyktig og kortvarig. Nokon kan nytte identiteten sin for å ekskludere, men den som reiser veit at det er meir nyttig å nytte identiteten som inkluderer. Sosialisering med ukjende menneskjer handlar om å finne «identitetens omkrets» der vi kan kommunisere.

Det prospektive design programmet Ideal Lab har utforska temaet identitet, “identitet i bevegelse”, i den spesifikke urbane konteksten Micropolis. Ettersom dei fleste stader har både faste busette som er urinnbyggarar og tilflyttarar, blir ein inkluderande lokal identitet viktig for å skape eit lukkeleg og velståande lokalsamfunn på. Tema identitet, har blitt høgst aktuelt siden dei tradisjonelle landegrensene forsvinn. Å vere ein bestemt nasjonalitet som einaste tilhøyrigheit er ikkje lenger nok. Menneskjer er meir og meir knytt til kvarandre, over geografiske og språklige grenser, slik at å velje rett identitet til det rette tidspunktet blir vesentleg for å forsterke relasjonar. Vi bur sjeldnare der vi blei født eller der våre forfedre kom ifrå. Menneskjer migrerer til byane, og befolkninga, betre utdanna enn nokon gong, kan velje kvar og korleis ein ynskjer å leve. Å hjelpe menneskjer til å generere identitetar som tillet dei å enkelt få kontakt med andre er ikkje lengre ein luksus, men eit felles behov.

Ein vellukka lokal identitet er eit møtepunkt for det beste i oss. Staden sine fysiske særegenheta møter historia til plassen og menneskja som bur der, samstundes som det gjev rom for dei som enda ikkje har flytta dit, dei som kun drar forbi, og dei som ynskjer å busette seg der for godt. Suksessen til ein lokal identitet er ein dagleg kollektiv praksis, eit begjærleg gjenstand, noko unikt og enkelt, opent nok til å omfatte eit fleirtal menneskje, med ein definisjon som er restriktiv nok for å ikkje miste styrka si. Leite etter identitet er søkjen etter det som samlar eit folk, kva førar dei saman, gjennom kva som er identisk for alle.
Ideal Lab har invitert franske og norske kreative Agentar til å fordjupe seg i to unike stader, Florø og Saint-Nazaire, begge vakre, i krise, i transformasjon, med likeheiter og forskjellege. Kollektivt og individuelt studerte og observerte Agenta desse Mikropolis, for å projisere ein ny versjon av den lokale identiteta i kunstverk og gjenstandar, alle vektorar av ein “identitet i bevegelse”.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter