Urbanproof

Urban furniture & lighting
available for production
oslo tøyen, 2017

Parkour is an project inspired by the neighborhood of Tøyen in Oslo, Norway. It is exploring and proposing urban furnitures that empathise urban vegetalisation, social gathering, and new social rituals such as low mobility with cycling.

Identitet i bevegelse

Identitet er bokstavleg talt, kva som gjer oss identiske med andre. Den er viktig for å danne eit fellesskap; visst det så er religiøs, nasjonalitet, lokal, seksuell, radikal eller kunstnarisk tillhørigheit. Det som gjer identitet interessant er miksen av dei forskjellege identitetar som er unike for kvar og ein av oss, og kan liknar på ei verktøykasse. Alle leitar i si eigen, for å finne den identitet som er nyttig for ein på det gitte tidspunkt. Det tillet oss til å finne likskap med andre menneskjer og skape kontakt, ein identifisert fellesskap, sjølv om den kun er flyktig og kortvarig. Nokon kan nytte identiteten sin for å ekskludere, men den som reiser veit at det er meir nyttig å nytte identiteten som inkluderer. Sosialisering med ukjende menneskjer handlar om å finne «identitetens omkrets» der vi kan kommunisere.

Det prospektive design programmet Ideal Lab har utforska temaet identitet, “identitet i bevegelse”, i den spesifikke urbane konteksten Micropolis. Ettersom dei fleste stader har både faste busette som er urinnbyggarar og tilflyttarar, blir ein inkluderande lokal identitet viktig for å skape eit lukkeleg og velståande lokalsamfunn på. Tema identitet, har blitt høgst aktuelt siden dei tradisjonelle landegrensene forsvinn. Å vere ein bestemt nasjonalitet som einaste tilhøyrigheit er ikkje lenger nok. Menneskjer er meir og meir knytt til kvarandre, over geografiske og språklige grenser, slik at å velje rett identitet til det rette tidspunktet blir vesentleg for å forsterke relasjonar. Vi bur sjeldnare der vi blei født eller der våre forfedre kom ifrå. Menneskjer migrerer til byane, og befolkninga, betre utdanna enn nokon gong, kan velje kvar og korleis ein ynskjer å leve. Å hjelpe menneskjer til å generere identitetar som tillet dei å enkelt få kontakt med andre er ikkje lengre ein luksus, men eit felles behov.

Ein vellukka lokal identitet er eit møtepunkt for det beste i oss. Staden sine fysiske særegenheta møter historia til plassen og menneskja som bur der, samstundes som det gjev rom for dei som enda ikkje har flytta dit, dei som kun drar forbi, og dei som ynskjer å busette seg der for godt. Suksessen til ein lokal identitet er ein dagleg kollektiv praksis, eit begjærleg gjenstand, noko unikt og enkelt, opent nok til å omfatte eit fleirtal menneskje, med ein definisjon som er restriktiv nok for å ikkje miste styrka si. Leite etter identitet er søkjen etter det som samlar eit folk, kva førar dei saman, gjennom kva som er identisk for alle.
Ideal Lab har invitert franske og norske kreative Agentar til å fordjupe seg i to unike stader, Florø og Saint-Nazaire, begge vakre, i krise, i transformasjon, med likeheiter og forskjellege. Kollektivt og individuelt studerte og observerte Agenta desse Mikropolis, for å projisere ein ny versjon av den lokale identiteta i kunstverk og gjenstandar, alle vektorar av ein “identitet i bevegelse”.

Tøyen folk

Etter at man har opplevd å høre til ein stad vil ein søkja å finne ei fornya kjensle av fellesskap dit ein flyttar. Vi hadde ein omfattende prosess, i fleire veker levde vi på Tøyen. Her møtte vi innbyggjarar og dei som er interesserte i området, for å oppleve, observere og være ein del av deira liv og ritualer, for å identifisera innsikt og kva som er følelsesmessig motivasjon for dei og skapar ei sterkare kjensle av tilhørighet til Tøyen. Deep dive & scenarios var ein verkstad kor designarar og lokalbefolkninga møttes, utvikle idear og forma scenarier saman. I samarbeid med Gabriele Ferri, PhD, UvA vart “urbane spill-metodar/urban gaming” brukt til å binde saman lokalsamfunnet på Tøyen og definere ein lokal identitet. Scenariene som vart oppretta blei forma og visualisert i ein praktisk verkstad, der vi laga prototypar i lag med det lokale skaparkollektivet “Fellesverkstedet”.

Felles grunn

Identitet, som betyr å ha noko til felles, kan berre opprettast gjennom å dele. Når det er sagt, å dele er ikkje alltid lett når innbyggjarane allereie har sine vanar og sosiale nettverk, medan nykommerne ikkje kjenner alle reglene. Vellykka deling vert innleda/fordra av personlege valg av kva som er viktig, slik ein kokk velger ingredienser eller en DJ velger songar. Deling blir ein måte å utvikle og forbedre seg på når det å dele er gjensidig. Kvar person tenkjer på kva som er viktig for seg, deler det og setter pris på opplevelsen og den andre sitt utvalg. I Tøyen synest deling å vere naturleg, og dei fleste synes å være ivrige etter å bidra. Utarbeidelsen av fordelaktige forhold for deling er det som inspirerte oss. Tøyens offentlige parker og torg er viktige i eit nabolag der dei fleste innbyggjarane bur i boligblokker. På grunn av nordiske værforhold er utandørs aktivitetar vanskelige å planlegge, og uteområdene kan opplevast som utrygge i dei mørke vintermånadane. Dei tre høgblokkene på Tøyen Torg, med sine flytande tak, utgjer eit ikonisk bakteppe med utsikt over heile Tøyen. Blokkene sin grove form inspirerte "Tøyen roofs" som på gatenivå skapar felles og permanente utendørsarealer, gjer sosiale aktiviteter mogleg og slepp inn sollys på ein overskya dag. Prosjektet tar sikte på å gjenvinne det offentlege rommet og gjere det brukbart for felles aktivitetar til alle døgnets tider.

Parkour

Parkour are made to be used by citizens in any way they see fit. It can be to hang around or exercise, using the different hights of the plattformes as backrests, a table for a picnic or to jump on, like a urban jungle track. Tree-protecting modules are integrated in the collection to make vegetation an integrated part of the urban landscape. Made from reclaimed construction site materials, they qualify a honest aesthetic for our new modernity and rituals in the city.

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter