Co-workers

I burjinga av 2017 testa vi ut dei første ideane for MurMur i enkle modellar i samarbeidsrom i Oslo og Marseille. Observasjonane og tilbakemeldingene frå folk som arbeider i opne rom brakte oss viktig innsikt: Levande modulære rom skapar opplevinga av eit nytt rom. Natur og tilfelle bringer liv og verdi til arbeidsrom. Visuell konfidensialitet, fysisk distansering og lydabsorpsjon skapar ei naudsynt privatsfære i opne arbeidsplassar.

Frå prosessen kom ulike personlige perspektiver, “point of view”, frå co-workers til syne, som: “ein engasjert Community Manager, er oppteken med å sjonglere den dagleg tilrettelegging av rom med å føresjå framtidige event og treng rom som kan endrast på. Store lette møbler som ikkje forsvinn, lagring som ikkje tek opp plass, enkelt tilpasse og gje verdi til alle typar arrangement og medlemmar, fordi eit vellykka samarbeidsrom lever og opplevast som eit nytt rom frå ein time til den neste, samstundes som det gjer rom for privatliv.”

Vi testa ulike scenarier basert på desse konklusjonane og integrerte essensen av desse i MurMur, ei utviding av oss sjølve i rommet, som visuelt vernar dine tankar og aktivitetar og byr på eit rolegare akustisk miljø, i kvar eit rom eller situasjon.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter