Forme intimitet

Murmur collection

Gulv-modul - Grounded, Hovering
Bord-modul - Modesty
Taklys - Elevated
Oil free open space divider made with ash wood, textile and metal

Utstilling
Norwegian Presence
Milano 2019

Opne kontorlandskap kan tilpassast behov, er sosiale og plasseffektive, perfekte for kreativ deling og sosial interaksjon. Samstundes tykjer mange at opne arbeidsrom er distraherande. Objekter i interiør påverkar oss og kan gje oss energi eller ta den frå oss. MurMur er designa for å følgje våre daglige behov for intimitet og rominndeling i den opne arbeidsplassen og skape eit sunt og vennleg miljø. Vi satte oss til å designe ein kolleksjon laga av heilt fossilfrie materialer.

Co-workers

I burjinga av 2017 testa vi ut dei første ideane for MurMur i enkle modellar i samarbeidsrom i Oslo og Marseille. Observasjonane og tilbakemeldingene frå folk som arbeider i opne rom brakte oss viktig innsikt: Levande modulære rom skapar opplevinga av eit nytt rom. Natur og tilfelle bringer liv og verdi til arbeidsrom. Visuell konfidensialitet, fysisk distansering og lydabsorpsjon skapar ei naudsynt privatsfære i opne arbeidsplassar.

Frå prosessen kom ulike personlige perspektiver, “point of view”, frå co-workers til syne, som: “ein engasjert Community Manager, er oppteken med å sjonglere den dagleg tilrettelegging av rom med å føresjå framtidige event og treng rom som kan endrast på. Store lette møbler som ikkje forsvinn, lagring som ikkje tek opp plass, enkelt tilpasse og gje verdi til alle typar arrangement og medlemmar, fordi eit vellykka samarbeidsrom lever og opplevast som eit nytt rom frå ein time til den neste, samstundes som det gjer rom for privatliv.”

Vi testa ulike scenarier basert på desse konklusjonane og integrerte essensen av desse i MurMur, ei utviding av oss sjølve i rommet, som visuelt vernar dine tankar og aktivitetar og byr på eit rolegare akustisk miljø, i kvar eit rom eller situasjon.

Privat i opne rom

Beginning 2017, we tested the first ideas of the Murmur with simple models in co-working spaces in Oslo and Marseille. Out of the observations and feedbacks we discovered three major insights: Living modular rooms give the experience of a new space. Nature and randomness brings life and value to rooms. Visual confidentiality and echo sound-absorption provide a needed privacy in open spaces.

We extracted from the immersive process with people the following point-of-view: an engaged Community Manager who had a former unfulfilling career, is busy juggling the daily space management with anticipating future content, needs changeable rooms and big light furniture that doesn't get lost, store away without taking space and effortlessly adapt and bring value to any type of event and member, because a successful co-working space is one that is alive and experienced as a new space from one hour to the next, at the same time as it provides individual privacy.

Based on those conclusions, we tested several scenarios and created their essence in MurMur, an extension of ourself in spaces, protecting your thoughts and activities visually and offering a more serene acoustic environment, in any space or situation.

Murmur

Murmur is enhancing the visual confidentiality requested by people. It also includes the most harmless collection of materials, with Norwegian regional wool based fabric, solid wood, and a design principle allowing anybody to fix and upgrade MurMur on its own way. This is truly addressing a longer longevity and life to MurMur, for the best of Nature and all of us.

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter