Samlande nabolag

Transformative Design process including Design Thinking
Commercial development of the Rue de la République
with Make-it-Marseille
pour (link: https://www.
for Constructa
2018
Marseille, France

We conducted a Work Camp to connect the street Rue de la République to it's citizens and develop usage scenarios to cater to locals needs in Marseille, France. Structured by a mix of expert sessions, active exercises and in-situ investigations, the focus was on the development of a collaborative team spirit within multidisciplinary teams. To find new ideas, we worked on heightening the participants creative confidence in order to dare to address unknown situations.

Empatisk nabolag

Vi har vore interessert i å sjå på dei proksemiske forholda, altså konteksten og situasjonsbetinga avstander mellom innbyggjarar i eit gitt rom, for å finne nye potensielle koblingar og samanhengar i dannelsen av (opplevelsen av) ein ny type modell for kva ein heim er.

Bærekraftig tenkning og handling virkar justerande/korrigerande/dempande på vårt noværande forbrukarsamfunn. Vi er av den oppfatning at ikkje alle treng å eige alt. For eksempel kan mat dyrkast meir lokalt og vi kunne generert eigen energi i nye typar selvstendige nabolags(modellar). Ei slik reform kunne blitt eit springbrett for nye årsaker til samhandling.

The Marseillais

I tverrfaglige team drog fagfolk innan eigedom og byutvikling ned til gata for å møte folk i Rue de la République. De fordjupa seg i innbyggjarane sin verkelegheit, for å verkeleg forstå deira realitet og behov.

Triumph of space

Tre scenario ble utvikla frå reelle møter med tre forskjellige type brukarar av Rue de la République. Scenarioa som brukar forskjellige tidsrammer; frå rytmen på ein dag, til eit heilt liv, iscenesetter korleis innbyggjane ville kunne samhandle og bu i nabolaget "la République". Scenarioa innehelder tenester og gateutforming for å gjøre den essensielt i kvardagen til innbyggerne i Marseille.

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter