Leksikon av naudsynte kunnskapar

Verdener av kunst
ESAAIX, Aix-en-Provence, Frankrike
Mars, 20-22, 2019

Eksperimetell Verkstad
Med Birgitta Ralston og Oliver Vadrot

Radio program
Estelle Nabeyrat og Gaspard Collin fra Radio * DUUU
Dialogar
Nelson Pernisco, Raphael Haziot frå Yes We Camp og Grégory Jérôme frå Solidarity Economy of Art.

I vår æra har menneskje eit ansvar, for å gjenoppfinne seg sjølv. Våre handlingar har makt til å forandre verda og delta i transisjonen ved å revurdere livsstila vår, reisevanar, arbeid… Vi er alle klar over det, men det er vanskeleg å skjøne korleis?

Denne samverkande workshopen var ein invitasjon til å skape ei ny modernitet, gjennom å tilegne seg lokal kunnskap forelda av den globaliserte industrialiseringas tid. Den nye moderniteten vil verte eit uttrykk for ei ideell framtid,: reparasjon og gjenbruk framfor å kjøpe, dele godane framfor å eige dei, dele kunnskap fremfor å beskytte den, samarbeide framfor å skape hierarki.

Ideelt territorium

I Antropocen (nåværende geologiske epoke) har bruken av naturressursar auka og nyttast fornuftstridig. Me kom til eit sentralt og kritisk punktfor overlevinga av den menneskelege arten, og har tre år på å revurdere våre bruksmønstre og økosystemar, med ei grad av hastighet lik ei verdskrig. Utan dette, ifølge James Anderson frå Climatology-Atmospheric Chemistry Department of Harvard (USA) i eit intervju publisert våren 2018, vil utryddinga av vår art igangsettast. Ei reell reduksjon av klimagassar er viktig, ein ny økologi for det menneskelege miljøet, slik som Oslo Architecture Triennale 2019 nærma seg problemstillinga med “Degrowth” tematikken.

Sidan 2017 har Ralston Bau forplikta seg til å skape eit idealistisk design for å dekode kompleksiteten i vår verd og kople folk og felles rom. Ralston Bau praktiserar transformativ design, tek idéar til handling og komplekse spørsmål til det essensielle objekt og rom. Det ideelle territoriet er ei fordjupning: ein kollektiv utforsking i din samanheng, skule og by. Utfordringa er å transformere og fornye framtidstrua i samfunnet vårt, for ei rask omstilling. Me fordjuper oss i fellesskap og individuelt, i lokale kontekstar, møtar folk og tar lærdom frå empatiske observasjonar og samtalar. Løysinga for rask endring ligg i sirkulære prinsipper: me må revurdere verdikjeder med korte syklusar og nettverk mellom bransjar, for å redusere vårt klimafotavtrykk. Me delar, visualiserar og testar desse refleksjonane gjennom installasjonar, handgripelege og aktiverbare soner: Ideelle territoriar.

Gjenoppfinne framtida

I vår æra har menneskje eit ansvar, for å gjenoppfinne seg sjølv. Våre handlingar har makt til å forandre verda og delta i transisjonen ved å revurdere livsstila vår, reisevanar, arbeid… Vi er alle klar over det, men det er vanskeleg å skjøne korleis?

Denne samverkande workshopen var ein invitasjon til å skape ei ny modernitet, gjennom å tilegne seg lokal kunnskap forelda av den globaliserte industrialiseringas tid. Den nye moderniteten vil verte eit uttrykk for ei ideell framtid,: reparasjon og gjenbruk framfor å kjøpe, dele godane framfor å eige dei, dele kunnskap fremfor å beskytte den, samarbeide framfor å skape hierarki.

Vi samla ei oversikt over tapt kunnskap som kvar student bærer med seg frå eiga kulturen og skapte eit grunnlag for eit multiform leksikon: diagram, tabellar, indeksar, fragmentar, antologi…

Den første dagen laga vi presentasjonen, oversikt over innhald og samskaping av arrangementet. Den andre dagen vart dei grunnleggjande kunnskapane undersøkt og tydeleg formulert. Den tredje dagen; utveksling av kunnskap, samskaping og implementering av flyktige og enkel visuelle manifestasjon i skulens arealar.

Erfaringa frå desse tre dagane vekkar spøsmål innan ymse typar samarbeidsprosjekt mellom kunstnarar og personlegdomar frå kunstverda: korleis initierar kunstnaren interaksjon med ulike tankesett innan andre fagfelt? Kva for rom, fysiske som teoretiske, skapar felles prosjektar? Og kva skjer då med kunstnaren si rolle? Resultata frå workshopen er eit sett prototyper som utforskar desse spørsmåla, utifrå studentens erfaringar.

Podcast "The Worlds of Art"

Animert show av Estelle Nabeyrat i DUUU (64 minutter).
Med Olivier Vadrot, Birgitta Ralston, Nelson Pernisco, Raphael Haziot (Yes We Camp), Grégory Jérôme (Solidarity Economy of Art), og studentene Laura Jacob, Juliette Jacquet, Mehdi Laid, Daphne Demange, Laura Heintz.

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter