Flyktig universitet

FIRE DAGER VERKSTEDER
MED FIRE FORSKJELLENDE UNIVERSITETER
GRENOBLE 2019

Eit Flyktig Universitet, ein flokk idealistar!

Den 25 og 26 oktober i 2018 hadde vi gleda av å skipa eit Flyktig Universitet i samarbeid med Promising og Magasin des Horizons i Grenoble. Målet var å skapa eit unikt samarbeid mellom 100 studentar og 12 professorar frå fem ulike universitetar; ENSAG, ESAD, IUGA, IAE, og Science Pro Grenoble. Ralston Bau og Eric Fache forma programmet innan Transformative Design og Design Thinking.

I to dagar utforma ti tverrfaglege gruppar, med tilrettelegging frå lærar, idealistiske scenarioar (og eit dystopi) inspirert av si eige kontekst og verten Magasin des Horizons. Alle søkte til kompleksiteten i si eiga verd for å skissera eigne behov og essensielle løysingar med ei menneskeleg tilnærming. Studentane uttrykte eit oppriktig ynskje om løysingar på problemar i deira eige nærmiljø. Eigenskapar og kunnskap som trengs for bærekraftig ettervekst i samfunnet er innan rekkevidde. Dette gjer sjølvkjensle til ein generasjon profesjonelle som ynskjer å kontekstualisere og tilby løysingar til alle selskap som vil være deltakande aktør i denne overgangen.

EI TVERRFAGLEG OPPLEVING UTANFOR DEI FIRE VEGGANE
24 og 25 Oktober vil hundre studentar frå fagfelta Design, Kunst, Vitskap, Byplanlegging og Innovativ Ledelse møtast i Grenoble ved Magasin des Horizons, CNAC.

OPPMUNTRE TIL KRITISK TANKEGANG RUNDT DESIGN
Rettleia av lærarane deira og dertil to tilknytta designarar frå Magasin des Horizons -Birgitta Ralston og Alexandre Bau - vil studentane få to dagar på seg til å spørje kva som er den etiske og politiske dimensjonen ved design. Dei må saman byggje ei kritisk idè og skapa ein felles grunn i form av eit manifest.

EI ORIGINAL LÆRINGSMODELL
Dette kortvarige universitetet er ein unik moglegheit til å jobbe med eit felles prosjekt saman med studentar frå ulike skular og bakgrunn. Målet er å implementere kollektive designmetodar for å etablere eit kritisk synspunkt på design. Det vil skapast og sam-skapast ein kritisk idè gjennom ei leveranse som kan kallast eit manifest, å oppleve ein kritisk samkonstruksjon, ved hjelp av metodane for bygging og gruppekreativitet utvikla og bevisst hos Promising.

Dette flyktige universitetet, organisert av Promising og The Horizons Store, vart bygd med Grenoble National School of Architecture (ENSAG), Grenoble-Valence School of Art and Design (ESAD), Grenoble IAE, the Institute of Urbanism and Alpine Geography, Sciences Po Grenoble.

Eit medie-laboratorium vart distribuert og animert av frivillige. Det tjente til å dokumentera og verdsetja hendinga og studentane sitt arbeide.

Flyktige scenario 2019 & 2020

Flyktig Universitet tematikk: Design og Samfunnsendrig
Å protestere som ein pådrivar for innovasjon. Frå 21 til 23 oktober 2019, satt meir en 80 studentar frå Design, Kunst, Vitskap, Byplanlegging og Innovativ Leiing og undra på kva dei motsetter seg i dag med utgangspunkt i ein “kritisk design”-tilnærming. Studentane fekk rettleiing frå designarar og tilknytta forskarar, og hadde tre dagar på seg til å formalisere sine tvistar med eit manus “manifest” som igjen skipa opphav til ein teatralsk tolkning.

Kva er utforminga til det Flyktige Universitetet?
Universitetet førgjekk over tre dagar, formulert rundt fleire øvingar (Produksjon, debattar) og forsterka av ressursar som kom for å dele påfyll i form av designer Geoffrey Dorne, to gjesteprofessorar frå University of Monterrey og eit Ope forum kor kvar av tilretteleggarane snakkar om ei oppleving eller prestasjon som kan være del av eit forslag til reaksjon på ei innledande utfordring, involvering av organar med improvisasjonsaktørar for å spille scenariane dei forestilde seg.

“Frå studentane forventer eg at dei over desse tre dagane kan tilpasse protestaksjonen frå eit særleg personleg synspunkt -kva irriterar dei, plagar dei og korleis kan dei utfordre det kjende, i kva form, valdeleg, ikkje-valdeleg, systematisk, digital, i gata, på nivå med byen eller familien. Det er tusenogein måtar å konkurrere på og eg forventar derfor å verte overraska, verte lei meg på bakgrunn av at deira form for protest skal dra meg ut av mine vanar og mitt daglige liv. At det kan vekkje meg.” Geoffrey Dorne

Dermed utfordra studentane, som gjekk samla ut som ei gruppe, kriteriane for tilgång til territoriet, individualisme, hyperforbindelsar til enkeltpersonar og det faktum at planeten ikkje vart teken i betraktning i våre valg eller til og med fordommar...

“Fordelen med formatet er at det skapar romtid slik at studentar, som er investerte i nye samfunnsspørsmål, i et gitt augneblink grip det på eit tverrfagleg vis og tek seg tid til å reflektere over eit mål som ikkje er ei løysing, men snarare eit mål om å setje eit kritisk blikk på dei problemane dei møter i dag og som dei vil møte gjennom heile sitt profesjonelle og private liv.” Sylvia Frédériksson, designer, researcher

An original educational module
Det flyktige universitetet implementerar ein kompleks tilnærming til spørsmål gjennom design som gir opplevelinga av ein kritisk samkonstruksjon ved å bruke nokon av gruppas kreativitetsmetodar, utvikla og testa av Promising. Det er ei eineståande mulighet til å få studentar frå universitet og ulike skular til å samlast om eit felles prosjekt, for å konfrontere dei med dei andre fagområda ein vil kome i kontakt med i den profesjonelle verda for å "lettare" takle kompleksiteta i problemar dei vil møte på.

“For meg er det viktigare å oppleve ting snarare enn å lære dei i teorien. Det er draumen å opplevingar som del av ei gruppe, å tenkje sjølv på ulike muligheitar for svar på problema som vert presenterte for meg. Eg etterlyser fleire prosjekter som dette frå Universitetet.”
"Frida, M1 Management of Innovation, Grenoble IAE

Eg tykkjer at initiativet til å kombinere ulike fagområdar er helt fantastisk. Vi lærar ting, å sikte høgare, å spele skodespel, å designe, det er enormt og vi burde
"I think that the initiative to combine different disciplines makes the experience wonderful. We learn things, to look higher, to do theater, to design, it's huge, we should do this more often "Nedja, student at ENSAG, DPEA Design.

Flyktige scenario 2018

Bær eit armbånd for å kommunisere

“Vi beit oss merke i det var særs lite samspel mellom individar i det offentlege rom, ei utfordring vi valgte å fokusere vidare på. Det eksisterar usynlege barriærar mellom folk, mellom anna frykta for å verte satt i bås av andre. Men også andre barriærar står i vegen for samspell mellom ukjende, til dømes ei frykt for å ta initiativ og ikkje ville være til bry for andre. Til slutt vart vi merksam på den kulturelle barriæra, til dømes mellom asiatisk og libanesisk befolkning. Det vart lagt merke til at libanesarane var meir tilbøyelege til å ta kontakt med folk dei ikkje kjende, mens asiatarane tydeleg poengterte ei avstand mellom individa. I dag ynskjer vi å komme med ei løysing: eit symbolsk armband som indikerar at ein er åpen for å kommunisere med andre. Det er ei enkel gest, og eit enkelt objekt som indikerar at du har eit ynskje om å samhandle med andre mennesker. Armbandets føremål er å skapa eit sosialt band og skape ei iver hos folk til å utvelske med kvarandre. Det er ein utløysar, eit bristepunkt som lar deg kome nærmare.”

Opprette ei kobling

Vi oppdaga ei motvilje i folk til å reise heim på natta uten å bruke bilen og tenkte derfor på korleis vi kunne gje energi til byen. Å skape sosiale band er ei del av miljøspørmålet då vi ynskjer å fremje nytta av sykling, turgåing og offentleg transport. Dette fekk oss til å tenkje på bruken av kunstneriske veggmålerier og korfor ikkje andre måtar: fluorescerande midlar i parkane eller til og med andre midlar, gjennom arrangementar for å promotere dette prosjektet. Som ein festival kvart år, kvifor ikkje. Målet var óg å gjenskapa koblingar mellom nabolag og folk og samsundes redusere ulikskap.

Overvinne det

Vi starta med ei erkjennelse av at i urbane områdar bærer folk eit åpnare sinn til mange ting, som til dømes kultur og andre hendingar i nærmiljøet, men vi fann óg at det er ei mager kobling til det som er like i nærleiken -som til dømes naboen. Så, vi prøvde å finne ei måte å samle folk som bur vegg i vegg og fekk ein idè om å gjenbruke “palliate” som er eit rom for overgang, eit litt tomt sted som eigentleg ikkje gjer meining i å gje så mykje oppmerksomhet men som kan være gjenstand for å formidle alle mulige aktivitetar ein kan skape på eit nivå; eit bibliotek, ein plass for å dyrke plantar, eit rom for spel osv.

Å ete betre

Vi tok utgangspunkt i at for å ete bedre er det ikkje berre det som ligg på tallerken som definerar kvaliteta på måltidet, korleis ein gjer måltidet “hellig”. Vi antok at når ein et åleine vil ein ete mindre sunt enn når ein deler eit måltid med andre. Vi starta med å samle folk rundt eit måltid på ein slik måte at vi er meir investerte i ingredienser og produkta vi brukar. Vi hadde eit ynskje om å fokusere på å “ete godt” og kva det er. Slik vart ideen om matvogna født, ein assosiasjon som beveger seg gjennom nabolag og søker å bringe folk saman. Det startar gjennom ei nettside som tilbyr menyar og ein felles dato kor folk kan planlegge mot, samle ingrediensar, finne finne eit lokale og lage ei avtale. Der kan folk folk samlast, bruke ingrediensane dei har samla/redda i nærområdet og gjennom lokale produsentar og skape eit måltid saman gjennom deling av kunnskap og oppskriftar. Målet er óg å starte den sosiale lenken, tilrettelegge for møter mellom mennesker og når matvogna drar vidare har kanskje innbyggarane skipa ei ny tradisjon for å møtast gjennom mat og kunnskap.

Urbane mellomrom

Vår framgongsmetode er å revurdere forlatte byområder og transformere dei med ein liten plen. Ein skal ikkje sjå mellomrom der ein kan hente mat men plante vekstar som krever lite vedlikehald men som kan gje små avlingar som kan gagne befolkninga i nærområdet. Slik vil ein kunne vekke omsorg for plassen hjå dei som bur omkring, skape rom for deling og pleie.
Me har også gjort eit prosjekt som omhandlar typonomy, ein metode som forbedrar bruken og tilstedeværinga av bilogisk mangfald i byen: endre navn på gatar for å påpeke at den eksisterar og manglar synligheit.

Sikkerheit og offentleg rom

Over desse to dagane har vi prøvd å tenkje på følelsen av uvissheit som kan oppstå hjå folk når dei bevegar seg gjennom offentlege rom og mangelen på tillit mellom framande. Vi forsøkte å finne konvergeringspunktane i dei ulike behova hjå brukarane for å kunne utveksle kunnskap og skape tillit slik at folk ikkje lenger er redde for å bli ransaka og for å kunne styrke kreativiteten deira."

Samfunn

Vi oppfant ikkje noko for å endre verda, i stedet satte vi ein “alarm” gjennom å prata om augneblink av samfunnssamling som kan dannast rundt spørsmålet om ein nabolagsidentitet, til dømes i nabolag som er i endring. Bodskapet vårt er å skapa eit felleskap, dela utvekslingar for å forsøkje å bringe noko betre til nabolaget er eit stort framsteg, men ein er nøydd å stille grundige spørsmål som: Kven er drivkrafta i dette samfunnet? Kvifor er dei ei drivkraft? Korleis byggjer dei det? Fleire scenario har vorte utforska og desse reiser spurnad om “dersom det er nokon som kommer med sterke idear og ynskjer å pålegge dei andre, som til dømes velmenande designarar som kjem med eit stort prosjekt og som påleggjer det innbyggjarane, korleis skal dei går fram? Korleis vil det opfattast? Og spurnaden om tileignelse av utvekslings- og kunnskapsaparatar for nabolagsendring.

Redo company

Vi tenkte ikkje på ei løysing. I stedet tenkte vi på: kva er det verkelege problemet? Så vi anvendte meir tid på å leite etter problemet enn å finne ei løysing først, vi jobba med “heilt åleine men alle saman" og så vidare på kva ein skal gjere igjen. Vi jobba med individualisme og korleis vi kan gjenskapa felles grunnlag mellom folk for å gjenskape eit samfunn.

Sameie

Vi satte oss føre å arbeite med spurnaden om fellesarealar og forlatte rom i byggningar og å forsikra oss om at sameia sørga for å tilpassa desse areala på nytt og skapar ei programmering kor dei sjølv er vektorar for si eige aktivitet. Det er meir felleskap, betre kunnskap om naboar og meir deling og solidaritet i nabolag. Så formerar det seg og vert involvert i alle typar nabolag, alle typar byar og alle formatar for at det skal gjennomførast av høy kvalitet.

Ei app for kvinner som gjer auka oppleving av sikkerheit i offentleg rom

Vi starta med utgangspunkt i observasjonen om at det var usikkerheit i byane, og at spesielt kvinner kjende seg ukomfortable når dei til dømes skulle reise heim på kvelden eller på offentleg transport. Ofte lå årsaka til usikkerheit hjå kvinner i menn sine haldningar. Vi gjekk inn i ei dystopisk fantasi kor alle i framtida ville ha ei databrikke i kroppen og kvinner ville bruke ein applikasjon for å spore opp menn via parametere som alder, opprinnelse, promille osv slik kunne dei angje kva for type menn dei ikkje ville møte på i urbane landskap. Vidare ville dei i sanntid kunne sjå kor trøblete menn opphald seg og kor dei bevegar seg. På denne måten endrar ein det vanlige mønsteret kor det er kvinna som i utgangspunktet ynskjer å unnvike menn, prøvar å ikkje bruke korte skjørt på natta og legge ei heil rekkje strategiar i løpet av ein kveld for å unngå ubehagelige situasjonar. Her ville det vore motsatt, det er mannen som bør gjere ei innsats og endre seg for å betre situasjonen, levekåra til kvinner når dei går ute.

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter