Bioregion Institute

designdrevet sirkulær innovasjon
grunnlagt i 2020

bioregion.institute

Ut av Bioregion Vestland åpnet det seg et stort mulighetsrom for innovative ideer om gjenbruk og foredling av organisk restråstoff, som er uten eller av liten verdi i dag, til produksjonsmaterialer, halvfabrikata og ferdige produkt med utgangspunkt i regionale forhold. Denne tilnærmingen styrker regional produksjon og bistår industrien til å omstille seg til å levere tjenester og biobaserte produkt til det enorme behovet som oppstår, nasjonalt og internasjonalt, når alle mobiliserer seg for å skape en fremtid uten unødvendig plast.

Bioregion biologiske sløyfer

BiOi vil skape innovative løsninger for bedrifters gjenbruk og foredling av organisk restråstoff, og gi økt verdi til det som er lite verdsatt i markedet i dag, slik at det produseres nye produkter i regionen. Den nye økonomien, innen alle bransjer, må bevege seg fra det lineære til det sirkulære, med maksimal utnyttelse av tilgjengelig råstoff, mindre sløsing, mindre utslipp, og samarbeide for en felles bærekraftig fremtid. Bioregion Institute viser vei de kommende årene med utgangspunkt i designdrevet innovasjon metodologi og mulighetsrommet som har oppstått i det brede innsiktsarbeidet i tidligfaseprosjektet Bioregion Vestland og tverrfaglig samarbeid med 25 næringsdeltakere, universiteter og offentlige institusjoner. Biomasseavfall fra industri i Vestland ble kartlagt og råstoffsamarbeid initiert med en rekke bedrifter. De tilgjengelige råstoffene kan brukes til å lage erstatninger for oljebaserte plastprodukter. Noen løsninger finnes, men ingen er enda oppskalert i Norge. Utvikling av produkter og produksjonskjeder vil styrke grønne arbeidsplasser og bedrifter i omstilling i regionen. Som designere er vi ansvarlige for fotavtrykket til alt som produseres da 80% av klimakonsekvensen i et produkt eller bygg avgjøres i designfasen. Derfor må vi være drivere for endring i industrien og initiere produksjon av attraktive og gode nedbrytbare materialer og produkter. Det kreves tverrfaglig samarbeid og forsking for å løse komplekse problemstillinger som oppstår i transisjonen mot en sirkulær produksjon. BiOi bruker inkluderende designmetoder i tverrfaglig samarbeid.

BiOi jobber kontinuerlig med kartlegging av hele leverandørkjeden og vil være en aktør som tar et ansvar for helhetlig tverrfaglig bransjeoverskridende samarbeide for innovasjon og nye sirkulære modeller. BiOi vil også initiere og levere spissede innovasjonsprosjekter i samarbeid med industri og bedriftsbehov. BiOi aktiverer nye nettverk av kunnskap, store og små bedrifter, forsknings og utforskningsmiljøer og er nå i dialog med flere bedrifter som håndterer organisk avfall i regionen og næringsaktører med restråstoff i sin produksjon, for utvikling av samarbeidsprosjekt med utgangspunkt i blant annet fiskeslam fra oppdrett og ensilasje, mikro og makroalger, lavverdi ull, blod og tre. Bioregion Institute, er et ideelt AS stiftet av designstudioet Ralston Bau, Kaleidoscope Nordic Arkitekter, Rå design Studio og motedesigner Siv Støldal, med partnerskapavtale med PWC. Bioregion Institutesin kjerneaktivtet er motvirke sløsing, å utvikle biomaterialer og produkt fra organisk restråstoff, som kan erstatte fossil plast. BiOi er i tett dialog med forskningsinstitusjoner i Bergen (UiB Kjemi) og internasjonalt (Materiom, UK og R.I.S.E. i Sverige) som forskar på stoffer som kan nyttast i løysingane. Forskere knyttes til spesifikke prosjekt, designere og interessenter som sammen utforsker, prototyper og utvikler nye materialer med egenskaper tilpasset tiltenkt bruk.

Flere kjerneaktiviteter utvikles parallelt i Bioregion Institute og kompletterer hverandre:

Biosirkulær Lab
Material FoU og produktutvikling med hospitering av forskere (også i bedrift).

Bioregion Bank
Kunnskapsdatabase om bioorganisk råstoff (kjemiske emner), transformasjon og produksjon.

Restråstoffbørs
Plattform for kjøp og salg av organisk restråstoff og sporing.

Sirkulær Spinn-off
Inkluderande designmetodologi og videreutvikling fra idé til løsningsforslag og prototyping.

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter