Bioregion Institute

design driven circular innovation
founded in 2020

Ut av Bioregion Vestland åpnet det seg et stort mulighetsrom for innovative ideer om gjenbruk og foredling av organisk restråstoff, som er uten eller av liten verdi i dag, til produksjonsmaterialer, halvfabrikata og ferdige produkt med utgangspunkt i regionale forhold. Denne tilnærmingen styrker regional produksjon og bistår industrien til å omstille seg til å levere tjenester og biobaserte produkt til det enorme behovet som oppstår, nasjonalt og internasjonalt, når alle mobiliserer seg for å skape en fremtid uten unødvendig plast.

BiOi vil skape innovative løsninger for bedrifters gjenbruk og foredling av organisk restråstoff, og gi økt verdi til det som er lite verdsatt i markedet i dag, slik at det produseres nye produkter i regionen. Den nye økonomien, innen alle bransjer, må bevege seg fra det lineære til det sirkulære, med maksimal utnyttelse av tilgjengelig råstoff, mindre sløsing, mindre utslipp, og samarbeide for en felles bærekraftig fremtid. Bioregion Institute viser vei de kommende årene med utgangspunkt i designdrevet innovasjon metodologi og mulighetsrommet som har oppstått i det brede innsiktsarbeidet i tidligfaseprosjektet Bioregion Vestland og tverrfaglig samarbeid med 25 næringsdeltakere, universiteter og offentlige institusjoner. Biomasseavfall fra industri i Vestland ble kartlagt og råstoffsamarbeid initiert med en rekke bedrifter. De tilgjengelige råstoffene kan brukes til å lage erstatninger for oljebaserte plastprodukter. Noen løsninger finnes, men ingen er enda oppskalert i Norge. Utvikling av produkter og produksjonskjeder vil styrke grønne arbeidsplasser og bedrifter i omstilling i regionen. Som designere er vi ansvarlige for fotavtrykket til alt som produseres da 80% av klimakonsekvensen i et produkt eller bygg avgjøres i designfasen. Derfor må vi være drivere for endring i industrien og initiere produksjon av attraktive og gode nedbrytbare materialer og produkter. Det kreves tverrfaglig samarbeid og forsking for å løse komplekse problemstillinger som oppstår i transisjonen mot en sirkulær produksjon. BiOi bruker inkluderende designmetoder i tverrfaglig samarbeid.

BiOi jobber kontinuerlig med kartlegging av hele leverandørkjeden og vil være en aktør som tar et ansvar for helhetlig tverrfaglig bransjeoverskridende samarbeide for innovasjon og nye sirkulære modeller. BiOi vil også initiere og levere spissede innovasjonsprosjekter i samarbeid med industri og bedriftsbehov. BiOi aktiverer nye nettverk av kunnskap, store og små bedrifter, forsknings og utforskningsmiljøer og er nå i dialog med flere bedrifter som håndterer organisk avfall i regionen og næringsaktører med restråstoff i sin produksjon, for utvikling av samarbeidsprosjekt med utgangspunkt i blant annet fiskeslam fra oppdrett og ensilasje, mikro og makroalger, lavverdi ull, blod og tre. Bioregion Institute, er et ideelt AS stiftet av designstudioet Ralston Bau, Kaleidoscope Nordic Arkitekter, Rå design Studio og motedesigner Siv Støldal, med partnerskapavtale med PWC. Bioregion Institutesin kjerneaktivtet er motvirke sløsing, å utvikle biomaterialer og produkt fra organisk restråstoff, som kan erstatte fossil plast. BiOi er i tett dialog med forskningsinstitusjoner i Bergen (UiB Kjemi) og internasjonalt (Materiom, UK og R.I.S.E. i Sverige) som forskar på stoffer som kan nyttast i løysingane. Forskere knyttes til spesifikke prosjekt, designere og interessenter som sammen utforsker, prototyper og utvikler nye materialer med egenskaper tilpasset tiltenkt bruk.

Flere kjerneaktiviteter utvikles parallelt i Bioregion Institute og kompletterer hverandre:

Biosirkulær Lab
Material FoU og produktutvikling med hospitering av forskere (også i bedrift).

Bioregion Bank
Kunnskapsdatabase om bioorganisk råstoff (kjemiske emner), transformasjon og produksjon.

Restråstoffbørs
Plattform for kjøp og salg av organisk restråstoff og sporing.

Sirkulær Spinn-off
Inkluderande designmetodologi og videreutvikling fra idé til løsningsforslag og prototyping.

Regional biological loops

We will create innovative solutions for companies' reuse and processing of organic residual raw material, and add value to what is little valued in the market today, so that new products are produced in the region. The new economy, in all industries, must move from the linear to the circular, with maximum utilisation of available raw materials, less waste, less emissions, and work together for a common sustainable future. Bioregion Institute is leading the way in the coming years based on design-driven innovation methodology and the opportunity that has arisen in the broad insight work in the early phase project Bioregion Vestland and interdisciplinary collaboration with 25 business participants, universities and public institutions. Biomass waste from industry in Western Norway was mapped and raw material collaboration was initiated with a number of companies. The available raw materials can be used to make substitutes for oil-based plastic products. Some solutions exist, but none have yet been scaled up in Norway. Development of products and production chains will strengthen green jobs and companies in transition in the region. As designers, we are responsible for the footprint of everything that is produced as 80% of the climate impact in a product or building is decided in the design phase. Therefore, we must be drivers for change in the industry and initiate the production of attractive and good degradable materials and products. Interdisciplinary collaboration and research are required to solve complex issues that arise in the transition to a circular production. BiOi uses inclusive design methods in interdisciplinary collaboration.

BiOi works continuously with mapping of the entire supply chain and will be a player that takes responsibility for comprehensive interdisciplinary cross-industry collaboration for innovation and new circular models. BiOi will also initiate and deliver cutting-edge innovation projects in collaboration with industry and business needs. BiOi activates new networks of knowledge, large and small companies, research and exploration environments and is now in dialogue with several companies that handle organic waste in the region and business actors with residual raw materials in their production, for the development of collaborative projects based on fish sludge from farming and silage, micro and macro-algae, low value wool, blood and wood. Bioregion Institute, is an ideal AS founded by the design studio Ralston Bau, Kaleidoscope Nordic Arkitekter, Rå design Studio and fashion designer Siv Støldal, with a partnership agreement with PWC. The Bioregion Institute's core activity is to counteract waste, to develop biomaterials and products from organic residual raw materials, which can replace fossil plastics. We are in close dialogue with research institutions in Bergen (such as UiB Chemistry) and internationally (Materiom, UK and R.I.S.E. in Sweden) that research substances that can be used in the solutions. Researchers are linked to specific projects, designers and stakeholders who together explore, prototype and develop new materials with properties adapted to their intended use.

Several core activities are developed in parallel at the Bioregion Institute and complement each other:

Biocircular Lab
Material R&D and product development with internships by researchers (also in companies).

Bioregion Bank
Knowledge database on bioorganic raw materials (chemical topics), transformation and production.

Residual raw material exchange
Platform for buying and selling organic residual raw materials and tracking.

Circular Spin-off
Inclusive design methodology and further development from idea to solution proposal and prototyping.

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter