Transformativ Design

Ralston Bau praksis følgjer ein transformative designmodell for å forankre prosjekta i ein berekraftig og inkluderande kontekst.

Det store biletet

Problemstillinga i ein større kontekst og metaperspektiv. Vi utforskar utkantane av prosjektets område, rørsler i samfunnet og regenerativ system.

Folk

Vi møter folk, ekstrembrukarar og faglige interessentar i deira kontekst, observerer og intervjuar for å skaffa oss ny og overraskande innsikt om uoppdaga behov.

Scenario

Sirkulære narrativ gjer meining til komplekse idear. Problemstilling og interessent skildras i ei tidsrytme med løysingar i form av tenester og produkt.

Prototype og teste

Forme og teste idear i enkle installasjonar og objekt gjer det mulig å raskt teste nytteverdi og funksjon for viktig læring og hurtige avgjersler.

Utforming

Vi designar for felles ute-, innerom som omgir oss og objekt ein har behov for.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter